תקנון כושר בוקינג

בס"ד

תקנון

מבוא:

 1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 2. התקנון והמידע בתקנון מהווה חוזה מחייב בין הרוכש/המזמין לבין החברה. מחובתו של כל מזמין/לקוח לעיין באופן מפורט בתקנון ובתנאיו לפני ביצוע הזמנה או רכישה.
 3. הזמנה או רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים לכל האמור בתקנון. הזמנה או ביצוע של רכישה או שירות באמצעות האתר או באמצעות הטלפון מהווה את הסכמת הרוכש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

הגדרות:

 1. אתר הידוע בשם Kosher-Booking.com (להלן ולעיל "האתר") המופעל ע"י חברת "קיי בי כושר-בוקינג" (להלן ולעיל "החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת שירותי בתי מלון וארוחות כשרות בחו"ל (להלן ולעיל "המוצר" "השירות").

מהות הרכישה:

 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

תנאי הרכישה:

 1. כל הזמנה צריכה להיות מאושר באישור סופי על ידי החברה. האישור הסופי להזמנה יינתן לאחר קבלת אישור מהספק לביצועה ולאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. החברה תהיה מחויבת להזמנה רק אחרי שאושרה ההזמנה באישור סופי על ידי החברה.
 2. כל הזמנה באתר האינטרנט תהא בכיפוף לנוהל ולנוהג של הזמנת מוצר באמצעות ספקי השירות השונים ובהתאם לתנאי הזמנה אצל אותו ספק, לרבות תנאיו בגין תשלומים והוראות הביטול.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול את זכות הזמנה/הרכישה על פי שיקול דעתה.
 4. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במקצוענות ובמסירות, למסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ולוודאות את ההתאמה למבוקש. מובהר בזאת, כי החברה לא תהא אחראית במקרים שבהם לחברה אין כל קשר או יכולת להשפיע על פעולתם של צדדים שלישים.
 5. במידה ולא תינתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות, לא תהיה החברה מחוייבת לבקשה.
 6. מוסכם כי החברה איננה אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם (לרבות שביתות, ימי חג, מזג אויר וכו'), העלולים להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה וביכולתה הברורה של החברה, לרבות כתוצאה מאי ביצוע או ביצוע חלקי או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק ע"י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת עפ"י כל דין. יחד עם זאת, תפעל החברה בנאמנות ובמסירות ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, בירור או תקלה, אין באמור לגרוע מהלקוח את זכותו לתביעה ישירה כנגד הספק.
 7. האתר כולל מידע מטעם החברה וכן מידע מטעם צדדים שלישיים עליהם אין לחברה כל פיקוח או שליטה. החברה אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד.
 8. בעת רכישת השירות/המוצר באתר על המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים. החברה או מי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המזמין במסירת פרטיו או פרטי הרכישה או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת או כל בעיה טכנית ואחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה.
 9. עד לאישורה הסופי של הזמנה על ידי ספקי השירות השונים בארץ או בחו"ל ועל ידי החברה, תהווה ההזמנה כהזמנה על תנאי. הזמנה על תנאי לא תחייב את החברה, אלא כבקשה לביצוע הזמנה.

אבטחת מידע ופרטיות:

 1. החברה והגורמים הפועלים מטעם החברה רשאים להשתמש במידע שיימסר על ידי המזמין/הרוכש על מנת להביא בפני המזמין/הרוכש את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש אחר ללא רשות.
 2. החברה תנקוט באמצעים המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע האישי שיימסר לה. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, בגין שימוש לא מורשה במידע אישי.

אספקת ושימור ארוחות "Kosher-Booking":

 1. אם הזמנת הארוחות מתבצעת ביחד עם הזמנת אירוח בבית מלון, בית המלון הוא האחראי לקבלת הארוחות ולחימום הארוחה החמה. את הארוחה הקרה של הבוקר על הלקוח לשמור בקירור בחדרו. במידה ובית המלון תגבה תמורה עבור השירות. התמורה תשולם ישירות על ידי המזמין לבית המלון כחלק מתשלום עבור Room Service. החברה לא תהיה אחראית לתשלום זה.
 2. אם מוזמנות ארוחות בלבד על הלקוח להיות זמין לקבלן בכתובת שנמסרה לחברה ביום האספקה או ביום-יומיים שלפניה. החבילה תגיע קפואה או קרה. נא לשמור בקירור עד לאכילה. חימום המנה החמה יעשה בהתאם להוראות הרשומות בדף המידע המצורף ועל אחריות המזמין.

הזמנת אירוח בבתי מלון:

 1. בכל מקרה של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון או הספק המקומי בחו"ל לשנות את בית המלון המוזמן או השירות המובטח, תהיה הגורם המספק את השירות האחראי להעביר את הנוסע למלון באותה רמה או לספק שירות זהה לשירות שהובטח.
 2. סוג הדירוג בתי המלון נקבע באמצעות משרדי התיירות המקומיים בהתאם לנהוג באותה מדינה ואינם ניתנים להשוואה במדינות שונות. פירוט הדירוג המופיע הנו בהתאם להצגת המוסדות באותה מדינה.
 3. מאחר שברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה, אף אם נתבקשה מראש.
 4. הזמנות מיוחדות ומוקדמות או חלוקת חדרים מיוחדים מתבצעת לפי הקיים באותו מועד. כל בקשה תועבר על ידי החברה לידי הספק. השיבוצים בחדרי בית המלון או סמיכות חדרים בבית המלון מבוצעים לפי השיקול דעת הבלעדי של הנהלת בית המלון. החברה אינה מתחייב לחדר מסוג מסוים או במיקום מסוים או לסמיכות חדרים.
 5. האחריות על השיבוץ של החדרים במלון או סמיכות חדרים או תקינות המתקנים או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון או ספק השירותים בלבד.
 6. כל בקשה מיוחדת תועבר על ידי החברה לספק השירות או למלון, אולם לא תהווה זו התחייבות כלפי המזמין למילי הבקשה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים.
 7. בקשה מיוחדת הנוגעת לצרכיו המיוחדים של המזמין תיבדק מראש על ידי ספק השירות המוזמן ובהתאם לאישורו תימסר למזמין הודעה על כך.
 8. בבתי מלון המציעים שירותים נוספים כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה או סרטים, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, וכדומה, הניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש בכל מתקן האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום.
 9. חלק מהשירותים המוצעים ע"י בתי המלון הנם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. החברה לא תהיה אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל. אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך בכתב על ידי הלקוח.
 10. החברה לא תהיה אחראית למקרה של מטרד עקב שיפוצים או בניה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה למזמין בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.
 11. אספקת שירות אשר אינה כלולה במחיר ההזמנה, לא תהווה התחייבות מצד החברה לאספקת השירות ולמחיר שאינו כלול בו. מנין ימי חבילת נופש הוא לפי מספר הלילות בבית המלון הכלול בה, בלי כל קשר לזמן השהיה המלא בחו"ל בפועל, הנקבע בהתאם למועדי הטיסות הכלולות בחבילת הנופש.
 12. בכל מקרה של בעיה תפעל החברה על פי הנהלים הנהוגים.

תקלה באספקה או בארוחות:

 1. החברה לא תהיה חייבת לאספקת ערכה מסוימת או מנה מסוימת גם אם המנה מופיעה כאפשרות באתר או בכל פרסום אחר והלקוח הזמין אותה. החברה תהיה רשאית לשנות את המנות על פי שיקול דעתה וזמינות המוצרים.
 2. בכל מקרה של ערכת ארוחה שאינה שלמה/פגומה/לא הגיעה ליעדה בזמן – חובה על הלקוח לעדכן את החברה על כך מיידית. החברה תעשה כל מאמץ סביר לדאוג לחלופה הולמת. החברה לא תהיה אחראית אם הלקוח לא עדכן על תקלה בזמן ולא תהיה חייבת לפצות את הלקוח.
 3. הסעד והשיפוי הבלעדי, במסגרת האחריות, למוצר פגום, מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 4. החברה לא תהא אחראית לנזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או משימוש שגוי במוצר.
 5. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אבדן, נזק וחבלה לגופו או לרכושו או לרכושם או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע בבירור כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה

חיובים וביטולים:

 1. החובה על הלקוח להתעדכן בשיעור דמי הביטול לכל מוצר או שירות בהתאם לתנאי הספק ואו בהתאם לתנאים המפורטים אצל החברה.
 2. כל חיוב בכרטיס אשראי שבמטבע חוץ יעשה לפי ערכו בשקלים בהתאם לשער העברות והמחאות של בנק ישראל במועד החיוב.
 3. מחירי השירותים המוצעים ומספר המקומות הפנויים נלקחים ישירות מהספקים השונים. מאחר שהמחירים משתנים לעיתים תכופות יהיה המחיר הקובע המחיר בעת ההזמנה, בכפוף לאישורה על ידי ספקי השירותים השונים. כל הזיכויים יינתנו לפי שער המט"ח הרלוונטי לאותה עסקה.
 4. על כל הזמנה חל דמי שינוי או דמי ביטול מעת האישור של ההזמנה על ידי הספק, בהתאם לתעריפים של החברה והספקים השונים, המשתנים בהתאם לכל מוצר.

ביטולים ושינויים:

 1. כל הרוכש שירות רשאי לבטל את העסקה בהתאם לפרק ג' להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "החוק"), וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת האישור לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול ייעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן.
 2. האמור לעיל לעניין הזכות לביטול עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן. כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים – שאינם ימי מנוחה – ממועד ביצוע העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי בתי המלון, ספקים אחרים והחברה.
 3. כל בקשה לביטול או לשינוי הזמנה חייבת להיות בכתב ועפ"י כל דין. בנוסף חובתו של המזמין לוודא כי הבקשה התקבלה אצל החברה.
 4. דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1971.
 5. דין שינוי כדין ביטול למעט באם צוין אחרת על ידי ספק השירותים. לאחר אישור הזמנה וביצועה יחויב כל שינוי בתשלום.
 6. כל הזמנה מותנת באישורו הסופי של ספק השירותים. במידה ולא יתקבל אישור יוצעו אלטרנטיבות שונות. במידה ושונה בית המלון לאחר קבלת האישור יהיה רשאי הנוסע לבטל תוך 24 שעות את הזמנתו ללא דמי ביטול.
 7. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישת ספקי השירות. במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

תנאים והגבלות:

 1. במידה והלקוח מתכוון להגיע לבית המלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה. אי מסירת הודעה מראש עלול לגרום ביטול האירוח בבית המלון. לחילופין יוכל הלקוח להודיע מראש בעצמו לבית המלון שפרטיו רשומים בהזמנה. לקוח אשר סדרי נסיעתו השתנו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, חייב להודיע על כך ישירות לבית המלון תוך לקיחת שם העובד בקבלה, להם נמסר ההודעה לגבי הגעה מאוחרת.
 2. כל העברות של נוסעים משדה התעופה לבית המלון ובחזרה, בהזמנה בהן קיים שירות העברות, מתבצעת באמצעות אוטובוס מאסף. על כן תיתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/פיזור נוסעים בבתי מלון שונים. העברה אינה חלק מתהליך ההזמנה והיא תסוכם בנפרד מול החברה.
 3. בכל מצב שהלקוח לא פעל על פי ההנחיות שאמור בתקנון זה או לא פעל על פי האמור בשובר והחברה או הספק חיוב בגין זה יישא הלקוח בחיוב זה ובהוצאות הטיפול בגין חיוב זה.

סמכות משפטית:

 1. סמכות השיפוט העניינית והמקומית הייחודית, בכל הקשור ליחסים עם החברה או מי מטעמה או בקשר לצד ג', תהיה אך ורק בבית דין צדק בעיר חיפה שע"י הרב זולדן שליט"א.